De groothandel voor de opticien | +31(0)320 247104 Gratis verzending binnen Nederland* | +31(0)320 247104
De groothandel voor de opticien | +31(0)320 247104 Gratis verzending binnen Nederland* | +31(0)320 247104
NL
EN
FR
DE
HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand.

x
 
Voer een gebruikersnaam in
Voer uw wachtwoord in a.u.b.

Artikel 1 - Definities en partijen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Ofar B.V.
Gebrek:
Een defect, storing of het niet volledig voldoen van de Prestatie aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de Prestatie, dan wel anderszins niet geschikt zijn voor normaal gebruik van de Prestatie door Klant.
Klant:
De zakelijke (B2B) (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Ofar BV.
Prestatie:
De te leveren en geleverde producten en diensten zoals is afgesproken in de verkoopovereenkomst, gebruiksinstructie, productomschrijving of productspecificatie.
Producten:
Alle producten die de Verkoper verkoopt en levert aan de Klant conform de Productomschrijving.
Productomschrijving:
De specificatie betreffende het product zoals is terug te vinden om onze website en in onze catalogi.
Verkoper:
Ofar BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39052642, gevestigd aan de Platinastraat 75 (8211 AR) te Lelystad, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Verdere gegevens van Ofar BV:
Website: https://www.ofar.nl
E-mailadres: info@ofar.nl
Telefoonnummer: 0031 320 247104
KvK-nummer: 39052642
Btw-identificatienummer: NL806968679B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen, verkooporders, opdrachtbevestigingen van Ofar BV en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2.2 In geval van verschillen tussen de betekenis van de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en die van vertalingen in andere talen, geldt de Nederlandse tekst.
2.3 Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden, die te allen tijde prevaleren boven eventuele inkoopvoorwaarden van de Klant.
2.4 Indien een of meer gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is, dan wel wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
2.5 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Prijzen en aanbiedingen
3.1 De overeengekomen prijzen zijn in Euro’s (€) en exclusief btw, en onderhavig aan andere door de overheid opgelegde heffingen of toeslagen inclusief de reguliere verpakkingskosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten
3.2 Tenzij anders is overeengekomen zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Klant voor rekening van Klant.
3.3 Prijzen van individuele aanbiedingen zijn uitsluitend bindend voor deze individuele aanbiedingen. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc. zijn niet bindend.
3.4 Een individuele prijsopgave aan de Klant bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Klant deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt. Aanbiedingen van Verkoper zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
3.5 Een overeenkomst tussen Klant en Verkoper komt slechts tot stand indien en voor zover Verkoper een opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Klant met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Klant onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
3.6 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
• stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn,
• stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
• invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen,
• een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen
• bijzondere omstandigheden die met bovenstaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.
3.7 Indien Klant een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of andere buitenlandse levering), staat Klant er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de omzetbelasting die van toepassing is. Verkoper zal een controle uitvoeren op geldigheid van de registratie voor de omzetbelasting. Indien de Klant, buiten Nederland, niet op een deugdelijke wijze is geregistreerd zal omzetbelasting worden berekend.
3.8 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Klant kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.
3.9 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de Klant wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Verkoper zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten Prestatie, althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen Prestatie, afwijkt, maar is hiertoe niet verplicht.
3.10 Voor drukwerk geldt dat extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Klant die Verkoper tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, grond zijn voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3.11 Voor reparatiewerkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatietarieven (betreffende arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is ofwel op verzoek van Klant niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoek- en administratiekosten verschuldigd.
3.12 Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3.13 Alle opgaven van Ofar BV van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Ofar BV.
3.14 De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
3.15 Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

Artikel 4 - Levering/Uitvoering
4.1 De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
4.3 De Verkoper zal de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Klant binnen 5 dagen nadat de bestelling geplaatst bericht van de Verkoper. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, maar een indicatieve termijn, waardoor De Klant Ofar BV altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid is de Verkoper in het geval van termijnoverschrijding niet aansprakelijk voor door Klant terzake geleden schade.
4.4 Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren evenals tot meer- of minderlevering van 10% op speciale bestelling vervaardigde goederen. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ofar BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Ofar BV niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
4.5 De binding van de Verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt als Klant wijziging in de specificaties van bijvoorbeeld drukwerk wenst of als Klant niet onverwijld antwoord geeft op vragen Verkoper. Verkoper is dan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.
4.6 Klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Klant niet tijdig of niet volledig doorgegeven specificaties of andere mededelingen die mondeling dan wel door middel van enig technisch middel zoals de telefoon of email zijn overgebracht door een door Klant daartoe aangewezen persoon.
4.7 Verzendkosten en de condities voor portvrije levering staan vermeld op onze website www.ofar.nl. Voor leveringen buiten de Europese Unie zijn de verzendkosten voor rekening van Klant. Het aannemen van zaken door Klant van de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden op het moment van aflevering, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
4.8 Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Klant de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico retour gezonden. Indien Klant, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht Klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Klant is te allen tijde gehouden om de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4.9 Indien op verzoek van Klant de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
4.10 De Verkoper is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant.
4.11 Indien Ofar BV voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Ofar BV de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Ofar BV aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings-)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
4.12 Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Ofar BV en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Ofar BV de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
4.13 De Klant stelt Ofar BV in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Ofar BV.
4.14 Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
4.15 Het staat Ofar BV vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4.16 In het geval van grensoverschrijdende levering wordt uitdrukkelijk geleverd onder Incoterms® 2020-EXW (EX Works/Af Fabriek).

Artikel 5 - Zet- en drukwerk
5.1 Klant is gehouden door hem al dan niet op zijn verzoek van de Verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Verkoper terug te zenden.
5.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
5.3 Klant garandeert Verkoper, dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Klant vrijwaart Verkoper zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
5.4 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in 5.3 van dit artikel gerede twijfel bestaat, is de Verkoper bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten worden gemaakt.

Artikel 6 - Reparatie
6.1 Reparatiewerkzaamheden worden zo spoedig mogelijk verricht na schriftelijke goedkeuring van Klant van de prijsopgave.
6.2 Indien Klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatiewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Klant in rekening wordt gebracht.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Klant aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden, Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
7.2 Alle door Verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en vooral zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en -vormen, folie preegvormen, stempelplaten en randapparatuur blijven het eigendom van Verkoper, ook als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Indien Verkoper en Klant overeenkomen dat deze zaken door Verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de Verkoper instaat voor geschiktheid tot herhaald gebruik. Tevens blijft Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken. Voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere rechten voor Verkoper bestaat, mogen zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen niet zonder Verkopers schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
7.3 De geleverde zaken kunnen door Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
7.4 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden, ten gevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 7.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Klant.
7.5 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en knowhow, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Klant niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
7.6 Onverminderd het in art. 7.5. gestelde, is Klant niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.
7.7 Eigendomsvoorbehoud (Artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek (BW)) De Verkoper van een roerende, aan de Klant afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van BW Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de Klant gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de Klant of zijn rechtsverkrijger.
7.8 Indien en voor zover door de Verkoper geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan de verkopen het eigendom heeft voorbehouden, is de Verkoper gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de goederen terug te nemen en is de Klant verlicht tot vergoeding van de dientengevolge door Verkoper geleden en te lijden schade.
7.9 Ook in geval van opschorting van de betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van Klant, heeft Verkoper het in 7.8 omschreven recht.
7.10 De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Ofar BV tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
7.11 Het is Klant verboden op de door de Verkoper geleverde zaken - ongeacht of de Verkoper daarvan nog eigenaar is - een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen
7.12 Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Ofar BV alle benodigde medewerking te leveren waardoor Ofar BV weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Ofar BV de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Klant is kenbaar gemaakt.
8.2 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ofar BV is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen
8.3 Verkoper zal de facturen digitaal/ elektronisch verstrekken via de e-mail. Indien Klant de factuur via de post wilt ontvangen, is Verkoper gerechtigd om daar kosten voor in rekening te brengen.
8.4 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Klant aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen 21 dagen na de factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
8.5 De Verkoper is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van bijvoorbeeld zetwerk, litho’s en proeven.
8.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Klant zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Tevens heeft Verkoper dan het recht aan Klant alle eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso- )kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,- exclusief btw.
8.7 Door Klant gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Klant mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
8.8 Indien Klant een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
8.9 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Klant uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
8.10 Door ontbinden worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade zoals winstderving, transport- en opslagkosten.

Artikel 9 - Reclamering
9.1 Reclameringen door Klant kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door Klant. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. De levering geldt in elk geval als deugdelijk indien de Klant het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Klant de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Klant op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd.
9.2 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
9.3 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
9.4 Reclamering van Klant op grond van dit artikel, laat zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
9.5 Klant dient de kosten van ongegronde reclameringen of klachten aan de Verkoper vergoeden

Artikel 10 - Garantie
10.1 De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de leverancier van Ofar BV garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
10.2 De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 8 dagen na levering Ofar BV hieromtrent te informeren.
10.3 Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Ofar BV het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
10.4 Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Ofar BV omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
10.5 De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van Ofar BV. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.
10.6 De garantietermijn beloopt, tenzij anders overeengekomen, twaalf maanden, vanaf de dag van levering aan Klant.
10.7 Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatiewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
10.8 Aanspraken van Klant op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
10.9 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Klant en na voorafgaand overleg met Verkoper.
10.10 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, ofwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
• het niet in acht nemen van de aanwijzingen in de gebruikershandleiding en de montagevoorschriften;
• Ondeskundig of onzorgvuldig handelen;
• normale slijtage;
• reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Klant daaronder begrepen;
• gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
• gebruik in een agressieve omgeving;
• ieder van buiten afkomend onheil;
• beschadigingen aan het exterieur van het geleverde.
10.11 Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.
10.12 Indien de Verkoper de garantieverplichting niet nakomt, is de Verkoper niet verder aansprakelijk voor de kosten van het herstel of vervanging door derden
10.13 Voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de Klant de Verkoper tegen vorderingen van derden, uit welken hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van de Verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
10.14 De Klant vrijwaart Ofar BV voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Ofar BV heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
10.15 Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Onverminderd het bepaalde in art. 9 of 10 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Klant geleverde zaken of ten behoeve van Klant verrichte diensten ofwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Indien de Verkoper Aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Verkoper.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Klant de vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
11.3 Aansprakelijkheid van Ofar BV reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, bedrijfsschade, productverlies, immateriële schade of gederfde winst.
11.4 Als de Prestatie voldoet aan de overeengekomen specificaties, kan er geen spraken zijn van een gebrek. Dus wanneer een Klant of door derden het product foutief wordt gebruikt (anders dan in de gebruiksinstructie is vermeld) is er geen sprake van een Gebrek en is de Verkoper niet aansprakelijk.
11.5 Mocht Ofar BV onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Ofar BV gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
11.6 De Klant zal onderzoeken of de goederen en de productinformatie voldoen aan alle vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving, rechten van derden (zoals IP-rechten), kwaliteitseisen en veiligheidsnormen binnen het gebied waar de goederen worden verkocht en/of geconsumeerd en is en blijft daarvoor verantwoordelijk. De Klant zal Ofar BV vrijwaren en schadeloosstellen voor alle vorderingen van derden (met inbegrip van overheidsinstanties) in verband met het niet voldoen van de goederen aan de plaatselijke wet- en regelgeving en voor alle schade en kosten die de Ofar BV zal lijden of maken in verband met een dergelijke vordering.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ofar BV geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, import- en/of exportbeperkingen, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
12.2 Tijdens overmacht worden verplichtingen van Ofar BV opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Ofar BV onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Ofar BV bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.3 Indien Ofar BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 13 - Ontbinding/Annulering
13.1 Klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Verkoper ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Verkoper geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die door Verkoper reeds ter voorbereiding zijn gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, juridische fusie van Klant, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Klant zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
• de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
• al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten;
Een en ander onverminderd andere rechten van de Verkoper onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.3 Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:
• de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
• die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
• Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.
13.5 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Klant ontbindt of anderszins een aanzet tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
13.6 Het herroepingsrecht is onderdeel van de wetgeving voor consumenten en geldt niet voor zakelijke aankopen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendomsrechten
14.1 Ofar BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
14.2 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Ofar BV zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Ofar BV of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
15.1 Ofar BV is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Ofar BV.
15.2 Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
15.3 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Ofar BV valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Ofar BV valt.

In het geval deze algemene voorwaarden worden vertaald, kan deze vertaling alleen worden gebruikt in combinatie met en als toelichting op de Nederlandse tekst. In het geval van een meningsverschil of geschil met betrekking tot de interpretatie van de vertaalde tekst is de Nederlandse tekst bindend. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voer uw e-mailadres in a.u.b.
Voer de naam van de contactpersoon in
Hulp nodig?
×sluiten
×sluiten
Telefoon nummer
+31(0)320 247104
Openingstijden
Mon - Fri: 09:00 - 17:30 uur
Sat - Sun: Gesloten
×sluiten
×sluiten